Leveringsvoorwaarden Studio 16 Websolutions

Development

Componenten, modules, plugins & apps geproduceerd door Studio 16 Websolutions kunnen uitsluitend gebruikt worden voor het domein waarvoor ze gecodeerd zijn. De licentie is dus domein-based tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. De broncode van de door Studio 16 geleverde programatuur blijft te allen tijden eigendom van Studio 16 Websolutions. De afnemer betaalt dus voor het gebruik van de code maar het auteursrecht ligt bij Studio 16, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen is.

Hosting

Studio 16 Websolutions host uitsluitend webapplicaties en websites die door Studio 16 zelf geproduceerd zijn. Dit ter bescherming van haar klanten.
Wanneer u de hosting van uw website onderbrengt bij Studio 16 dan gaat u akkoord met de hier vermelde voorwaarden.

Domeinregistratie

Domeinregistratie wordt uitsluitend als service aangeboden in combinatie met websites, webshops en webapps. Tenzij anders overeengekomen is Studio 16 de registrant van het domein.

Aansprakelijkheid

Studio 16 kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Studio 16 of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Studio 16. Iedere aansprakelijkheid van Studio 16 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Studio 16 voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Studio 16. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Studio 16 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Studio 16 is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Eigendom

Programmatuur en IP adressen blijven te allen tijde eigendom van Studio 16 Websolutions tenzij anders schrigtelijk overeengekomen.

Beperkingen en spelregels

Het volgende is niet toegestaan op onze servers

Illegaal Gebruik

De servers die door Studio 16 worden ingezet voor hosting mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die vallen binnen de Nederlandse wetgeving. Opslag, distributie en het verspreiden van informatie en data die niet door de wet wordt toegestaan, pornografisch of anderszins seksueel gerelateerd is dan wel een link is naar pornografie of ander seksueel gerelateerd materiaal, mensen, groepen, godsdiensten schaadt of discrimineert, bedreigend of obsceen is, illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, schade kunnen toebrengen aan onze servers of andere servers op het internet is niet toegestaan. Deze verplichting geldt ook voor copyright materiaal, handelsmerken, handelsgeheimen en andere door het intellectuele recht beschermde informatie. Voorbeelden van content die niet wordt geaccepteerd wordt zijn illegale software, hacker programma’s, Warez sites, MP3 en IRC bots.

Beveiliging

Inbraak op systemen en pogingen daartoe, in welke vorm dan ook, zijn ten strengste verboden en zullen worden bestreden met alle mogelijkheden die Studio 16 tot zijn beschikking heeft. Voorbeelden hiervan zijn, maar niet beperkend tot: niet geautoriseerde toegang, gebruik, probing, port scanning, POD, Smurf, DOS attack, Spam, mail bombing, flooding, broadcast attacks. Het is niet toegestaan om inloggegevens die wij aan u verstrekken aan derden bekend te maken.

Server Resources

Indien een website meer dan gemiddeld gebruik maakt van de bronnen van de servers (zoals CPU, geheugen, opslag, netwerk) dan zal een meer passende aanbieding worden gedaan aan de houder van het account.

Limieten

Aan alle accounts zijn limieten verbonden ten aanzien van o.a. de opslag en het periodieke dataverkeer. Met behulp van het controlepaneel is het eenvoudig na te gaan wat er verbruikt is. Studio 16 behoudt zich het recht voor om accounts die niet binnen de gestelde limieten blijven af te sluiten zonder voorafgaande waarschuwing.

CGI Scripts

CGI scripts die door andere domeinen worden gebruikt, anders dan de domeinen welke zijn verbonden aan het account, zijn niet toegestaan. Scripts die meer dan gemiddelde resources gebruiken of verbruiken zijn eveneens niet toegestaan. De beoordeling of een script voldoet aan deze voorwaarden is geheel aan Studio 16 en zonder verdere opgaaf van reden.

Chat Rooms

Studio 16 staat een account niet toe om chatboxen te installeren.

IRC

Studio 16 staat het draaien van IRC of IRC bots op de servers niet toe.

E-mail, SMTP, Unsolicited Commercial Email (UCE) - ’SPAM’

Open SMTP relays, het versturen van meer dan 1000 e-mails per dag en het versturen van e-mail met misleidende afzendergegevens is niet toegestaan. Wij accepteren geen enkele vorm van SPAM en zullen overtreders, waar en wanneer mogelijk, rapporteren en zo nodig gerechtelijk (laten) vervolgen. Accounts die zich niet strikt aan deze regels houden zullen onmiddellijk worden afgesloten.

Server Abuse

Elke poging om schade toe te brengen aan de servers of het netwerk waar de servers van Studio 16 gebruik van maken is te allen tijde verboden en zal met alle kracht worden bestreden. Accounts die zich hieraan schuldig maken zullen onmiddellijk worden afgesloten.

Software Distributie en Multimedia

De accounts die bij Studio 16 zijn ondergebracht zijn niet geconfigureerd voor het distribueren van bestanden of multimediaproducten. Accounts die voornamelijk worden gebruikt voor het distribueren van bestanden of multimediaproducten zal, indien mogelijk, een meer passende oplossing worden aangeboden. De beoordeling of een account aan het hier gestelde voldoet is geheel aan Studio 16.

Afsluiting  accounts

Zover niet anders is vermeld zal bij overtreding van de regels of het niet nakomen van de financiële verplichtingen het account worden afgesloten zonder verdere opgave van reden.

Restitutie

Na afsluiting wegens een overtreding van de regels zal er nimmer restitutie plaatsvinden van reeds voldane bedragen.

Opzeggen internetdiensten

U kunt alle dienstverlening die op basis is van een vooraf gestelde termijn (hosting, ftp accounts, gebruik webapplicaties, etc.) opzeggen tot 30 dagen voor het verstrijken van de termijn van die service. Daarna zal automatisch verlengd worden en zal u een factuur voor de nieuwe termijn ontvangen. Indien U opzegt voor het einde van onze factureringstermijn, (bijvoorbeeld in het midden van het jaar als u voor een jaar betaald hebt) dan wordt er geen teruggave gedaan voor dat deel van het termijn waar U geen gebruik van maakt. Om een account op te heffen kunt u gebruik maken van ons contactformulier o.v.v. het hostingpakket en/of domeinnaam .

Het op non-actief zetten van een Account en het reactiveren

Als er voor een account niet betaald wordt, wordt het ge-deactiveerd, wij berekenen een reactivatie fee van € 150,00 excl. btw per account, wat voldaan dient te worden voor heractivering van het account.

Aanpassingen

Studio 16 behoudt zich het recht voor om regels aan deze voorwaarden toe te voegen en aan te passen waar dat nodig is en zonder voorafgaande vermelding van een voorgenomen aanpassing.

Betalingen

Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na facturering, volledig en zonder enig beroep op korting en/of verrekening uit welken hoofde ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hostingaccounts en internetdiensten zullen afgesloten worden zonder verdere opgave van reden indien de financiële verplichtingen niet nagekomen worden. Mochten er meerdere diensten afgenomen zijn zullen alle diensten worden afgesloten totdat aan alle financiële verplichtingen voldaan is.